Оригинални Apple продукти - iPhone, MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, iMac, Mac Studio, Studio Display, iPad

Общи условия за обслужване на разплащания

1.1. С оглед осъществяване на дейността на Екзисто ООД, Банката предоставя на Екзисто ООД възможността за приемане на плащания с платежни/предплатени карти VISA, Mastercard, Maestro, карти с логото на „БОРИКА“ АД и на други, одобрени от Банката брандове карти, на виртуално терминално устройство ПОС без физическата наличност на платежна/предплатена карта и възможност за включване в схемите за автентикация Verified by Visa, Mastercard SecureCode, секретен код на „БОРИКА“ АД или в схемите за автентикация на други, одобрени от Банката брандове карти, при плащания през интернет.


1.2. Екзисто ООД се задължава да осигури надеждни механизми за контрол при приемане на плащания през виртуалното терминално устройство ПОС в интернет с оглед недопускане на трансакции, които не отговарят на целите на договора за терминално устройство ПОС и Общи условия, попадат извън обхвата на приложното му поле и/или уронват престижа и доброто име на Банката, Visa, Mastercard и „БОРИКА“ АД.

1.3. Екзисто ООД се задължава да предлага на своите клиенти плащане с платежни карти Visa, Mastercard, Maestro и карти с логото на „БОРИКА“ АД.

1.4. Екзисто ООД се задължава да не изисква и/или използва номера и други данни от платежните/предплатените карти за цели различни от предвидените.


1.5. Екзисто ООД се задължава да не съхранява и разпространява номера на платежни/предплатени карти и CVV2/CVC2 данни. В случай на съмнение за неоторизиран достъп до информация, за номера на карти и/или други картови данни, последният се задължава незабавно да информира Банката.

1.6. Екзисто ООД се задължава да извърши необходимите промени в софтуера на своята интернет страница за извършване на плащания с платежни/предплатени карти през интернет в схемата за автентикация на МКО Verified by Visa, Mastercard SecureCode и секретен код на „БОРИКА“ АД, които да позволят осъществяване на защитена комуникация с акцептиращия и платежен сървър на „БОРИКА“ АД.


1.7. При поискване от страна на Банката, Екзисто ООД е длъжен да предоставя необходимата информация, пряко или непряко свързана с обработени плащания с платежни/предплатени карти през предоставеното му виртуално терминално устройство ПОС.


1.8. Екзисто ООД се задължава да съхранява информацията за поръчката на оправомощения ползвател на картата съгласно Инструкцията за приемане на плащания с платежни и предплатени карти през интернет в срок минимум 13 (тринадесет) месеца от датата на извършване на трансакцията.


1.9. Екзисто ООД се задължава да възстанови по картата, заплатените от оправомощения ползвател на картата суми, в случай на непредоставяне на поръчаните стоки и/или услуги, или ако са доставени/изпълнени с лошо качество или в противоречие с Общите условия на покупката.

1.10. Екзисто ООД се задължава да възстановява, частично или изцяло суми на оправомощения ползвател на картата, платени във връзка и/или по повод на предишна/и покупка/и на предложени от Екзисто ООД стоки/услуги, за които оправомощения ползвател на картата е заплатил с карта, както и когато такова възстановяване на суми е предвидено в Общите условия на Екзисто ООД, публикувани на интернет страницата му, като възстановяването се извършва единствено с кредитна операция по същата карта, с която първоначално са били заплатени стоките/услугите. За целта Екзисто ООД изпраща структурирано съобщение до Банката съгласно Инструкцията за приемане на плащания с платежни и предплатени карти през интернет или депозира при Банката писмено искане за връщане на сумата по образец.

1.11. Клиентът се задължава да не начислява допълнителни такси и комисиони към цените на стоките в момента на покупка в зависимост от начина на плащане.РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Споровете, възникнали по повод изпълнението, тълкуването или действието на настоящите Общи условия, се решават по пътя на преговорите, а в случай че не се постигне съгласие – от компетентния български съд. Когато Банката не се произнесе по жалба в законоустановения срок, споровете могат да се отнесат за разглеждане и от Помирителната комисия за платежни спорове. Помирителната комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите е орган за алтернативно разрешаване на национални и трансгранични спорове между доставчици на платежни услуги и ползватели на платежни услуги във връзка с прилагането на ЗПУПС, на подзаконовите актове по прилагането му, на Регламент (ЕО) No 924/2009, на Регламент (ЕС) No 260/2012 и на Регламент (ЕС) 2015/751. Помирителното производство започва с подаване на заявление до комисията. Заявлението се подава в писмена форма, както и по електронна поща или онлайн чрез интернет страницата на Комисията за защита на потребителите. Изискванията към заявлението по предходното изречение, условията и редът за образуване и прекратяване на помирителното производство и за разглеждане и разрешаване на спорове от компетентността на комисията, както и максималният паричен праг на споровете се определят с правилник, утвърден от управителя на Българската народна банка. Правилникът се обнародва в „Държавен вестник“. Помирителната комисия за платежни спорове при поискване предоставя на ползвателя на платежни услуги на траен носител информация относно процедурата за провеждане на помирително производство. Производството пред комисията не е задължителна предпоставка за предявяването на иск в съда. Допълнителна информация за Помирителната комисия за платежни спорове може да бъде намерена на страницата на Комисията за защита на потребителите, както и в глава десета, раздел II на ЗПУПС.